• Welkom
 • Diensten
 • Werkwijze
 • Wagenpark
 • Reserveer nu
 • Privacybeleid

  Shuttle Service Tielt BV, BTW BE 0699.913.101, Magdalena Huysstraat 40, 8700 Tielt, België, stelt alles in het werk om de privacy van zijn klanten te beschermen. Shuttle Service Tielt streeft ernaar om correcte en actuele informatie te presenteren op de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Shuttle Service Tielt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden op de website, noch voor de gevolgen voortvloeiend uit deze onjuistheden. Als u op deze website onduidelijkheden of onjuiste informatie terugvindt, moedigen wij u aan een e-mail te sturen naar info@shuttleservicetielt.be.

  Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Shuttle Service Tielt of rechthoudende derden.

  Verwerking van gegevens

  Shuttle Service Tielt BV verklaart dat zij ten allen tijde tracht te handelenen in overeenkomst met de belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

  Shuttle Service Tielt BV gebruikt uw gegevens voor:

  De gebruiker kan op www. te allen tijde zijn eigen gebruikergegevens bekijken en wijzigen.

  Shuttle Service Tielt BV verbindt er zich toe om de persoonsgegevens op een afdoende fysieke, technologische en organisatorische manier te beveiligen om misbruik, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang van uw gegevens te voorkomen.

  Bewaartermijn

  Shuttle Service Tielt BV bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigt is door wettelijke bepalingen.

  Rechten van onze gebruikers

  U kan als gebruiker ten allen tijde beroep doen op uw privacy rechten, door te contact met ons op te nemen via info@shuttleservicetielt.be. Deze rechten omvatten oa:

  Beperking van aansprakelijkheid

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  Shuttle Service Tielt levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Shuttle Service Tielt de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

  Shuttle Service Tielt kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Shuttle Service Tielt geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Shuttle Service Tielt kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

  Shuttle Service Tielt verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brugge bevoegd.

  Privacybeleid

  Shuttle Service Tielt hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Shuttle Service Tielt, Magdalena Huysstraat 40, 8700 Tielt of via info@shuttleservicetielt.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

  Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Shuttle Service Tielt, Magdalena Huysstraat 40, 8700 Tielt of via info@shuttleservicetielt.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  Shuttle Service Tielt kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

  Cookies

  De website en het platform maken gebruik van cookies wanneer u deze websites bezoekt. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen technische cookies die nodig zijn voor het functioneren van de applicatie en marketing cookies die gebruikt worden om bezoekers van de website en het platform te monitoren.

  Technische cookies

  Technische cookies zijn cookies die vereist zijn om alle nodige functionaliteiten technisch aan te kunnen bieden.

  Google Analytics cookies

  Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

  Shuttle Service Tielt contacteren

  Shuttle Service Tielt kan gecontacteerd worden op het volgende adres:
  Shuttle Service Tielt BV
  Magdalena Huysstraat 40, 8700 Tielt, België
  Via telefoon: +32 51 40 95 84
  Via e-mail: info@shuttleservicetielt.be